top of page

Τι είναι τα OKRs; Μια σύντομη εισαγωγή στα Objectives & Key Results


Εξετάζοντας πιο προσεκτικά τα OKRs, είναι το πιο επιτυχημένο Business Management & Goal-setting σύστημα επίλυσης προβλημάτων οργάνωσης και διοίκησης το οποίο αποτελείται από τρεις πυλώνες/κύρια στοιχεία: τους Στόχους, δηλαδή Objectives (O), τα Βασικά Αποτελέσματα ή αλλιώς Key Results (KR) και τον Κύκλο OKR (OKR cycle).


Ο όρος Objective απαντά με σαφή, συνοπτικό και ευφυή τρόπο στην ερώτηση, Τι θέλουμε να πετύχουμε; Ένας σωστά προσδιορισμένος Στόχος - Objective πρέπει να εμπνέει και να παρακινεί όλα τα εμπλεκόμενα μέρη και τους εργαζόμενους ενός οργανισμού. Γι’ αυτό τον λόγο, δίνεται μεγάλη έμφαση στην επιλογή της σωστής διατύπωσης, καθώς περιγραφές όπως «να επιτύχουμε κερδοφορία» μπορεί να μην προκαλούν τον ίδιο ενθουσιασμό σε όλους, παρόλο που η δήλωση αυτή θα έβρισκε μεγάλη απήχηση σε ανώτερα στελέχη. Αντίθετα, η διαμόρφωση ενός Στόχου - Objective βασισμένου σε δράσεις που σχετίζονται με την αποστολή ή το όραμα της εταιρείας φαίνεται να κινητοποιεί και να ενθουσιάζει περισσότερο τα μέλη ενός οργανισμού. Επομένως, ένας Στόχος - Objective θα πρέπει να αποτελεί μια πρόκληση ο οποίος όμως θα συνδέεται άμεσα με τους εταιρικούς Στρατηγικούς Άξονες και τις ετήσιες προτεραιότητες υψηλής σημασίας.


Αντίστοιχα, τα Βασικά Αποτελέσματα - Key Results καθορίζονται από την απάντηση στην ερώτηση, Πώς μπορούμε να αξιολογήσουμε ποσοτικά την επιτυχία μας; Πιο συγκεκριμένα, τα KR αποτελούν ένα σύνολο φιλόδοξων, αλλά όχι αδύνατων μετρήσεων/δεικτών που αξιολογούν την πρόοδο ενός οργανισμού σε σχέση με τον καθορισμένο Στόχο - Objective και καθορίζουν αν αυτός επιτυγχάνεται. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι εφόσον τα KR περιγράφουν τον τρόπο με τον οποίο μία εταιρεία πρόκειται να εκπληρώσει έναν συγκεκριμένο στόχο, θα πρέπει να επικεντρωθούν στο απώτερο αποτέλεσμα και όχι στις επιμέρους ενέργειες που πρέπει να γίνουν. Χωρίς Key Results, οι Στόχοι - Objectives δεν έχουν πρακτική εφαρμογή και παραμένουν απλώς φιλοδοξίες.
H μεθοδολογία των OKRs ακολουθείται από τις περισσότερες κορυφαίες και ταχέως αναπτυσσόμενες εταιρείες σήμερα, καθώς επίσης και από τους top-leaders τους που έχουν να επιδείξουν συνεχιζόμενη καινοτομία και ανάπτυξη μέσω της στρατηγικής τους.


Ας εξετάσουμε το παράδειγμα ενός ολοκληρωμένου OKR: Σκεφτείτε μία ομάδα που θέλει οι πελάτες της να την επιλέγουν έναντι του κύριου ανταγωνιστή της. Θεωρητικά, αυτή είναι μία ωραία ιδέα! Πώς μπορεί, όμως, να επαληθευτεί; Όπως αναλύσαμε, κάθε στόχος θα πρέπει να συνοδεύεται από την κατάλληλη μέτρηση. Έτσι, προκύπτουν τα ακόλουθα Key Results (den Haak 2021):


Objective: Οι πελάτες επιλέγουν εμάς έναντι των ανταγωνιστών


Key Results:

 • Αύξηση του ποσοστού των πελατών που προτιμούν το προϊόν μας έναντι του ανταγωνιστικού σε τυφλή δοκιμή από 30 σε 75 τοις εκατό

 • Αύξηση του μέσου αριθμού παραγγελιών από 3.1 σε 5.0

Σε συνέχεια του παραδείγματος που αφορά σε ένα συνολικό εταιρικό OKR, μπορούμε να εξετάσουμε μερικά ενδεικτικά παραδείγματα που σχετίζονται με ξεχωριστά τμήματα μιας εταιρείας.


Ας υποθέσουμε ότι το τμήμα Marketing θέλει να προωθήσει το λανσάρισμα ενός νέου προϊόντος. Το OKR τους θα μπορούσε να είναι:


Objective: Αύξηση του awareness γύρω από το νέο προϊόν μέσω ενεργειών PR


Key Results:

 • Δημοσίευση 12 online press pieces με τουλάχιστον 400K προβολές & 2,5K κοινοποιήσεις

 • Συγκέντρωση 500Κ views στο Instagram μέσω της πρόσληψης top-5 industry influencers

Με την ίδια λογική, ένα από τα OKRs της ομάδας του HR θα ήταν:


Objective: Δημιουργία μιας ‘engaged’ εργασιακής κουλτούρας


Key Results:

 • Επίτευξη του βαθμού 9 στο engagement index

 • Μείωση του ποσοστού αποχώρησης των εργαζομένων μας κατά 3

Επιπλέον, ένα παράδειγμα OKR από την ομάδα του Engineering & Tech θα ήταν το ακόλουθο:


Objective: Διασφαλίζουμε ότι οι νέες κυκλοφορίες παραδίδονται στην ώρα τους


Key Results:

 • Η ομάδα του Engineering συνεισφέρει 100 story points

 • 90% του κώδικα έχει εξεταστεί μέσα σε 48 ώρες

 • Εύρεση τουλάχιστον 5 front end διορθώσεων από την προσθήκη 100 αυτοματοποιημένων τεστ


"Oι εταιρείες που θέτουν τους στόχους τους ανά τρίμηνο πιθανόν να αποτελούν top performers στον κλάδο τους"

Τέλος, ο Kύκλος OKR (OKR cycle) είναι το σύστημα επί του οποίου στηρίζεται η επίτευξη των OKRs ενός οργανισμού. Ο Kύκλος OKR μπορεί να διαφέρει από επιχείρηση σε επιχείρηση και η διάρκεια που θα επιλεχθεί (π.χ. τριμηνιαίος κύκλος) εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη δομή, την κουλτούρα και τις συγκεκριμένες ανάγκες του εκάστοτε οργανισμού. Συχνά αναφέρεται ότι οι εταιρείες που θέτουν τους στόχους τους ανά τρίμηνο πιθανόν να αποτελούν top performers στον κλάδο τους. Εν συντομία, ένας Kύκλος OKR αποτελείται από δύο μέρη:


 1. Το πρώτο είναι τα monthly check-ins με την ομάδα για αυτό-αξιολόγηση, συζήτηση πιθανών εμποδίων, status updates (confidence level), γρήγορες αναπροσαρμογές και αύξηση της δέσμευσης της ομάδας.

 2. Το δεύτερο μέρος είναι τα reflect & reset sessions στο τέλος κάθε τριμήνου που δίνουν τη δυνατότητα στις ομάδες να επαναπροσδιορίσουν τα OKRs με σκοπό την επιδίωξη του ετήσιου OKR, ενώ παράλληλα εξετάζουν και αξιολογούν την απόδοσή τους.


Με την υιοθέτηση των OKRs οι εταιρείες διασφαλίζουν τον εποπτικό έλεγχο του συνόλου των στόχων και των ενεργειών, επιτυγχάνοντας υψηλό ρυθμό ανάπτυξης, μείωση δαπανών, υψηλό επίπεδο συντονισμού ομάδων, καθώς και μεγάλο βαθμό ικανοποίησης και αφοσίωσης του προσωπικού στο εταιρικό όραμα.


Θέλετε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον εμπνευστή της μεθοδολογίας των OKRs και γιατί αυτή χρησιμοποιείται από εταιρείες όπως η Google, η Amazon, το Facebook και η Nike; Διαβάστε εδώ όλες τις λεπτομέρειες!
Βιβλιογραφία:

den Haak B. (2021). Moving the Needle with Lean OKRs: Setting Objectives and Key Results to Reach Your Most Ambitious Goal. Business Expert Press.

bottom of page